הודעה על שינוי מקור מים – אוגוסט 2020

1.בעקבות עבודות אחזקה במערכת הארצית ובהתאם לאילוצי התפעול, החל מתאריך 2020/08/02 לתקופה של
כחודש, מקורות המים המסופקים אליכם מהמוביל הארצי יהיו מי קידוחים ומים מותפלים, ללא מי כנרת.
מקורות המים הינם ביחסי מיהול משתנים בהתאם למשטרי התפעול.
2 .בעקבות השינוי בתמהיל מקורות המים עשויים להתרחש שינויים בטעם המים המסופקים.
3 .אבקש להדגיש, כי המים המסופקים על-ידינו, בכל משטר הפעלה, עומדים בתקנות בריאות העם למי שתייה
ונמצאים בבקרה של מקורות ובפיקוח של משרד הבריאות.
4 .במידה ומתקבלות תלונות חריגות על איכות המים, מעבר לאלה שצוינו בסעיף 2 ,נבקש ליידע את חברת
מקורות ואת משרד הבריאות.
5 .בהתאם למתוכנן כעת, בשבוע השני של חודש ספטמבר 2020 נחזור לספק מי כנרת מטופלים בשילוב קידוחי
מי תהום ומים מותפלים.

בכבוד רב,