תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון

חוק חופש המידע

מהו חוק חופש המידע?

חוק חופש המידע קובע את זכותו של כל אזרח לקבל מידע מרשות ציבורית באופן שיאזן בין החופש למידע ובין שמירה על ביטחון המדינה, הפרטיות וכו'. החוק קובע מי רשאי לקבל מידע ואילו סוגי מידע מותר למסור.

 

תאגיד מי ברק, שהוקם מתוקף חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001, ופעילותו הנה בהתאם לרישיון הפעלה שניתן על ידי הממונה על התאגידים ברשות המים הממשלתית. בין היתר, קבע המחוקק כי תאגיד מים וביוב בשליטת רשויות מקומיות כפוף לחוק חופש המידע ותקנותיו והוא נכלל בגופים שהרשות המקומית מחילה עליהם את חוק חופש המידע ותקנותיו.

 

התאגיד, כחלק ממדיניות של שיתוף הציבור בתהליכים מרכזיים מעודד את קהל לקוחותיו להפנות אליו כל בקשה בנוגע למידע הנחוץ לו. אנו נשמח לתת פומביות למידע וזאת בתנאי שלא תהיה מגבלה חוקית לפרסם מידע מסוים או שבפרסומו לא תהיה פגיעה בפרטיות של גורם שלישי.

 

על איזה מידע מדובר?

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב- ידע הקיים פיזית ברשות הציבורית, כגון: מסמכים ונתונים סטטיסטיים ספציפיים, לרבות:

 • דו"חות איכות מי השתיה.
 • פרסום דרכי התקשרות כולל כתובת, טלפון חינם, שעות קבלת קהל.
 • פרסום טפסים לצורך תשלומים, הוראות קבע וכו’.
 • פרוט לגבי צורת חישוב חשבון המים ואגרת הביוב.
 • מוקד לחירום להודעה על תקלות בתחום המים והביוב- 106.
 • פרסום בעלי תפקידים בתאגיד וכן צורת ההתקשרות עימם.
 • המלצות לחסכון במים ע”י שימוש במערכות מתקדמות, זיהוי נזילות.
 • הנחיות להחלפת דיירים בעת עזיבה\כניסה לדירה.
 • כל מידע הנוגע למים וביוב המשרת את הציבור.

 

החוק לא חל על מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים ועוד, על פי הסעיפים המפורטים בחוק.

 

תהליך בקשת מידע

בקשה לקבלת מידע יש להגיש באמצעות הטופס המקוון לממונה על חופש המידע: מר יעקב שכטר

 • אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו
 • המידע יועמד לרשות המבקש, כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.
 • לרשות עומדת הזכות לדחות את הבקשה, כולה או חלקה, והיא תשלח למבקש הודעה בכתב המפרט נימוקי ההחלטה. הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

 

תשלום

חוק חופש המידע ותקנותיו מסדירים תשלום אגרות עבור הגשת בקשה למידע, עבור הטיפול בבקשה, ועבור הפקת המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו וכן נקבעו הנסיבות המקנות למבקש פטור.

 

 • אגרת בקשת מידע – 20 ש”ח.
 • אגרת טיפול במידע – 30 ש”ח החל מהשעה הרביעית.
 • אגרת הפקת מידע – 0.20 ש”ח עבור כל דף צילום או עמוד פלט שהופק או 2.47 ש”ח לתקליטור מחשב שנמסר.
 • בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמה – מידע שאדם מבקש אודות עצמו.

 

לוח זמנים

חוק חופש המידע ותקנותיו מסדיר את זמן הטיפול בבקשות:

 • על הרשות לספק את המידע תוך 30 יום. במקרה הצורך, רשאי הממונה, תוך מתן הודעה מנומקת למבקש, על הארכת המועד למענה לבקשה עד 30 יום נוספים .

אם בחלוף 60 יום לא ניתן למסור את המידע למבקש בשל מורכבותו או היקפו, רשאי ראש הרשות להאריך את המועד למתן מענה עד 60 יום נוספים.