‘מי ברק’ מסכמים בסיפוק את פעילות הפסח

‘מי ברק’ מסכמים בסיפוק את פעילות הפסח

 

                      אלי כהן                                              עשרות שנים נותקה בני ברק מאספקת המים

                                                                                 של המוביל הארצי כבר ארבעה ימים טרם החג

פעילות תאגיד המים ‘מי ברק לקראת חג                כאשר התאגיד ממשיך באספקת מים רציפה

הפסח ובמהלכו עמדה ביעדים שהוגדרו מראש       ואיכותית בהתאם לתכנון הנדסי ותפעולי

ואף יותר ,ובתאגיד מסכמים את מבצע פסח           מדוקדק שכלל מעברים מחול לשבת ולהיפך.

תשע”ח בהצלחה רבה ובסיפוק רב. בישיבת            גולת הכותרת של פעילות תאגיד ‘מי ברק’

סיכום שקיים התאגיד בראשית השבוע הוצגו        לקראת חג הפסח הוא בהכנת מתחם “מים

כלל הפעילויות שכללו השנה חיטוי וניקוי של         שלנו”. בהתאם להנחית ראש העיר הרב חנוך   

מאגר מגדל המים העירוני, שטיפת קווי ביוב          זייברט.

ברחבי העיר .הכנת ‘מתחם מים שלנו’ ותיקון          בישיבת הסיכום שהתקיימה בראשית השבוע

 שוטף ומהיר של כל התקלות שהתגלו ברחבי          התברר כי צריכת המים בבני ברק במהלך החג

העיר.                                                                        הפסח הייתה גבוהה מהרגיל בעשרות אלפי   

 מבצע פסח החל, כאמור, בניקוי מאגר                    מ”ק. מנכ”ל  התאגיד,דוד צלניק, הודה לעובדי

מגדל המים בשלהי חודש אדר .במהלך המבצע       התאגיד שטרחו מלפני החג ,עבדו במהלך ימי  

רוקן מאגר המים המכיל 10,000 מ”ק לחלוטין,      חול המועד במסירות רבה, לראש העיר  הרב

ולאחר מכן בוצע ניקוי וחיטוי בהנחית משרד          חנוך זייברט ולאגפי העירייה.

הבריאות ובפיקוחו. בהתאם למסורת העיר