תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון

מכרזים פומביים

מי ברק מחילה על התקשרויותיה את חוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992 והתקנות הרלוונטיות שהותקנו מכוחו. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל פרסומי התאגיד לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם רכושה הבלעדי של התאגיד וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שמפורסמים במסמכי המכרז.

חיפוש מכרז:

מספר המכרזשם המכרזתאריך פרסום המכרזסטטוס מכרזמועד אחרון להגשת הצעותמועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
מספר המכרז:
-------
מספר המכרז:
קול קורא הצטרפות למאגר מתכננים/מודדים/מפקחים
מספר המכרז:
10/11/2021
מספר המכרז:
חדש
מספר המכרז:
31/12/2021
בשעה 12:00
מספר המכרז:
31/12/2021
בשעה 12:00
לפרטים