תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון
בס"ד
יום ו 19.04.2024 י"א ניסן התשפ"ד
     

מכרזים פומביים

מי ברק מחילה על התקשרויותיה את חוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992 והתקנות הרלוונטיות שהותקנו מכוחו. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל פרסומי התאגיד לרבות אלו הנוגעים בהליכים מכרזיים הינם רכושה הבלעדי של התאגיד וכל שימוש בהם כפוף לתנאי השימוש שמפורסמים במסמכי המכרז.

חיפוש מכרז:

מספר המכרזשם המכרזתאריך פרסום המכרזסטטוס מכרזמועד אחרון להגשת הצעותמועד אחרון להגשת שאלות הבהרה