תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון
בס"ד
יום ד 29.05.2024 כ"א אייר התשפ"ד
     

חשבון המים התקופתי

מידע כללי שחשוב לדעת

אחת לחודשיים נשלח לצרכן חשבון תקופתי עבור אספקת מים ושירותי ביוב.

החשבונית מחולקת לארבעה חלקים:

 • פרטי בעל החשבון
 • פירוט צריכת המים
 • אופן חישוב החשבון
 • מידע והסבר כללי על החשבון

 • חשבונות המים נשלחים לצרכנים אחת לחודשיים. כל חודשיים מוגדרים כתקופה, ישנן שש תקופות חיוב בשנה.

 • מופיע ע”ג מד המים ומפורט בחשבון המים.

 • תאגיד “מי ברק” אחראי לרשת המים העירונית ועד למד המים הכללי בכל נכס.

  האחריות לרשת המים הפרטית ותקינותה מוטלת על הצרכן עצמו לרבות האחריות לאובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים ברשת המים הפרטית.

 • במקרה של חילופי דיירים, יש לבצע שינוי מחזיק בהתאם לנהלי התאגיד (כולל המצאת חוזה מכירה / שכירות בצירוף טופס שינוי מחזיק חתום כולל קריאת מונה מיום העזיבה)

  באם לא בוצע שינוי מחזיק במועד, תירשם העזיבה בהתאם לתאריך קבלת המסמכים במלואם.

 • מציג את כמות הימים בפועל בגינם מחויב הצרכן בחשבון, כלומר מספר הימים שחלפו בין הקריאה הקודמת לקריאה הנוכחית.

 • התאריך בו נקרא מד המים.

 • צריכת המים נקבעת על פי קריאת מד המים.

  ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה ביחידות מ”ק נכון ליום הקריאה.

 • קריאת המונה שהופיע כנוכחית בחשבון התקופתי הקודם.

 • מהווה מספר הנכס ברישומי התאגיד (בד”כ זהה למספר הנכס בארנונה).

 • הקריאה משקפת את כמות המים שנצרכה בנכס מתאריך הקריאה הקודמת.

 • על מנת שמד המים יקרא באופן סדיר, יש לאפשר נגישות מרבית לצורך קריאות ותחזוקה.

  כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים, הצריכה תחושב ע”פ הערכה (בהתאם לאמור בכללי תאגידי מים וביוב אמות מידה והוראות בענין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה התשע”א 2011).

 • פירוט אודות אופן חישוב החיוב

  ע”פ רוב יחושב החשבון ע”פ קריאת מונה בפועל אולם במקרים מסויימים שלא ניתן לקרוא את מד המים (בהעדר גישה/ מד שבור וכדו’) יחושב החשבון ע”פ הערכה ,

  הסיבה להערכה תפורט בחשבון המים.

 • מספר ת”ז או ח.פ. של מי שרשום בפנקסי התאגיד כמשלם.

 • הצריכה הנמדדת במד המים הפרטי המשקפת את הצריכה בנכס.

  לצריכה זו יתווספו הפרשי המדידה כולל הצריכה המשותפת.

 • תעריפי המים אחידים בכל הארץ ונקבעים על ידי הרשות הממשלתית למים ולביוב.

  סכום החיוב הינו בהתאם לכמויות המים שנצרכו בתקופת החשבון ע”פ תעריפי המים הקבועים כאמור.

 • ההפרש בין כמות המים שנמדדה במד המים הראשי בנכס לבין כמות המים שנמדדה בכל המדים הדירתיים בבנין.

  הפרשי המדידה מחולקים בין כל הצרכנים בנכס בתוספת לצריכה הפרטית ומהווים חלק אינטגראלי מחשבון המים.

  הפרשי המדידה נובעים משימוש בצנרת הראשית לצרכים המשותפים של הבניין, כגון שטיפת חדרי מדרגות, השקיית הגינה ועוד.

 • מאפיין את צרכי השימוש שנעשו במים כגון: מגורים, בניה, מסחר מלאכה ושירותים, מקוואות, בתי חולים, תעשייה וחקלאות.

 • פירוט של התעריפים לפיהם מחויב הלקוח בחשבון המים

  בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב התש”ע 2009-).

 • על פי כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב התש”ע 2009) הצריכה מחושבת בהתאם לתעריפים: תעריף ראשון מוזל עבור כמות של 7 מ”ק לחודשיים לנפש ותעריף 2 (גבוה יותר) עבור הכמות החורגת מ-7 מ”ק לנפש.

  עסקים ומוסדות מחויבים בתעריף הגבוה עבור כל כמות הצריכה בתקופת החשבון. למידע נוסף על תעריפי המים www.water.gov.il

 • המספר המזהה של החשבונית במערכת.

  המספר נועד לזהות את החשבון בעת תשלום טלפוני או באמצעות אתר האינטרנט.

 • מספר פנימי במערכת המחשוב של התאגיד המשויך לחיבור המים של הלקוח.

 • בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב תש”ע( 2009- ,

  כל צרכן חייב בתשלום דמי שימוש קבועים גם אם לא צרך מים כלל ו/או הצריכה שלו קטנה מ- 1.5 מ”ק לחודש.

 • מספר הנפשות המעודכנות כמתגוררות בנכס.

  אם מספר הנפשות אינו תואם את המופיע בחשבון ניתן לעדכן.

  ברירת המחדל הינה 2 נפשות.

 • הספח העליון הוא החשבונית של הלקוח.

  לאחר התשלום משמש הספח כחשבונית מס/קבלה.

  הספח התחתון של החשבון מיועד לתשלום בבנק הדואר (למי שמעוניין)ומהווה קבלה שנשלחת לתאגיד.

  יתרות חובה ירשמו בספח המצורף לחשבון בצבע ורוד (התראה).

 • בבניינים משותפים קיים מד מים ראשי + מדי מים פרטיים לצרכנים.

 • יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון.