תוכן ראשי תפריט עליון תוכן חלק תחתון
בס"ד
יום ד 29.05.2024 כ"א אייר התשפ"ד
     

תנאי שימוש באתר מי ברק

 1. כללי
 • שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של תאגיד מי ברק (להלן: "האתר"). מי ברק הינו תאגיד המים העירוני של העיר בני ברק להלן: "מי ברק" ו/או "התאגיד") ואשר הוקם מכוח חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001 (להלן: "חוק תאגידי מים וביוב") התאגיד פועל לפיתוח התשתית של משק המים בעיר בני ברק ומספק שירותים רבים לתושבי העיר.
 • עצם השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו ו/או באמצעותו ו/או המופנים על ידו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
 • תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 • תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
 • התאגיד כאמור פועל בעיר בני ברק המאופיינת באוכלוסייה בעלת צביון חרדי ברובה. היות שכך רבים מתושבי העיר אינם צורכים שירותים אינטרנטיים ואינם חשופים למידע המפורסם באתר האינטרנט. משכך, פועל התאגיד באפיקי תקשורת נוספים על מנת להנגיש את המידע שבידו ועל מנת לעמוד בקשר עם צרכני המים והשירותים. אין באתר למצות את המידע ו/או כל שירות אחר הניתן בידי התאגיד ו/או פעולות שעל הצרכן לבצע וכיו"ב.
 • במסגרת תנאי השימוש יהא פרושם של המונחים הבאים כדלקמן:

"אתה" או "משתמש" – כל אדם הגולש באתר באמצעות מחשב ו/או מכשיר קצה אחר לרבות תקשורת סלולארית לכל מטרה שהיא, לרבות פניה לחברה, תשלום חשבונות, עדכון פרטים וכו'.

"שימוש באתר" – כל כניסה ו/או גלישה ו/או צפייה ו/או ביקור באתר לכל צורך שהוא, לרבות מסירת מידע באתר. הינו כל קבלת מידע מהאתר, בכל אופן שהוא, לרבות צפייה בו, קישור אל תכניו, אפשור העברת מידע מהאתר אל גורמים שונים, ויחול גם על נותן "שירות גישה" (Mere Conduit) – שירות שמהותו היא מתן גישה לאדם לרשת תקשורת אלקטרונית (ספק שירותי אינטרנט).

"תוכן" או "תכנים" – כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, פרסומי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) ולרבות שם האתר וכתובתו.

"תוכן משתמש" – כל מידע מכל סוג שהוא שתעלה לאתר ו/או תמסור לחברה באמצעות האתר, לרבות מידע אישי.

"מידע", "מידע אישי", "מידע אנונימי" – כהגדרתם במדיניות הפרטיות של החברה.

 • בתנאים אלו, ה"שימוש" כפוף ל"צביון האתר". המשתמש, לרבות נותן שירותי גישה, מאשר כי ידוע לו שהאתר משמש בעיקרו את הקהילה הדתית והחרדית בעיר בני ברק
 • תנאי השימוש באתר עשויים להשתנות בהתאם לצרכי התאגיד ו/או הנחיות חוק חדשות ומוטב כי תשוב לקוראם מעת לעת.

 

 1. תנאי השימוש
  • האתר מציע למשתמש מידע אודות התאגיד, סמכויותיו ותפקידיו לפי חוק תאגידי מים וביוב, התקנות והכללים שתוקנו מכוחו, לרבות כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות), תשע"א-2011 וכן על פי כל דין אחר החל ו/או יחול על התאגיד, קבלת השירותים המסופקים על ידי החברה לתושבי העיר בני ברק ומוצעים באתר.
  • האתר משמש פלטפורמה מקוונת באמצעותה יוכל המשתמש לבצע פעולות באתר (כדוגמת יצירת קשר עם החברה, תשלום חשבונות, עדכון פרטים, משלוח קורות חיים למשרות המפורסמות באתר וכו').
  • השימוש באתר הוא ללא תשלום.
  • הנך רשאי לעשות שימוש באתר ובתכנים המוצעים בו בהתאם לכללים המפורטים להלן ובכפוף להסכמתך מראש לתנאים אלו כפי שיפורט מיד ובסמוך. אין להשתמש בתכנים שבאתר אלא אם קיבלת את הסכמת התאגיד לכך מראש ובכתב. אם אינך מקבל את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, אל תגלוש ו/או תשתמש באתר בכל דרך שהיא.
  • הנך רשאי להשתמש באתר מי ברק למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
  • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתרי מי ברק, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתרי מי ברק. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתרי מי ברק.
  • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם.
  • אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית ו/או בניגוד לתנאי השימוש או לעשות באתר או בכל חלק ממנו שימוש לרעה.
  • הנך מתחייב בזאת שלא לבצע שינויים במידע, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להעניק רישיונות משניים, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה במידע או חלק ממנו.
  • לבצע פעולה מסוג כלשהו אשר תפריע או עשויה להפריע לפעולתו התקינה של האתר ו/או למנוע גישה לתכנים ו/או לשירותים ע"י משתמשים אחרים באתר.
  • לשתול או להחדיר לאתר כל וירוס, "תולעת" סוס טרויאני, באג, קוד, יישום או תוכנה שעשויים או נועדו להזיק לפעילות האתר.
  • להפר אי אילו מתנאי השימוש.

 

 1. שירותים הטעונים רישום לשם ביצוע פעולות באתר
  • חלק מהשירותים ו/או הפעולות באתר טעונים רישום ו/או הזדהות ו/או מסירת פרטים. על כל מסירת מידע (לרבות מידע אישי) באתר תחול מדיניות הפרטיות של התאגיד.
  • תוכל ליהנות לפי שיקול דעתה הבלעדי של מי ברק, מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות במידה וישנו.
  • חלק מהשירותים המוצעים באתר המאפשרים את ביצוע הפעולות הנ"ל מסופקים ע"י צדדי ג' המשמשים כקבלני משנה של החברה ופועלים מטעמה. לפיכך, ידוע לך כי לחיצה על שירותים מסוימים המוצעים באתר תוציא אותך בפועל מהאתר, ותעבור ישירות לאתר של ספק השירות הרלבנטי (למשל – ספק שירותי סליקה).
  • בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, את פרטי כרטיס האשראי שלך (אם השירות כרוך בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך.
  • הנך מתחייב כי תמסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למי ברק, לרבות הפסקת מתן השירות. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה באופן מקוון באתר.
  • במקרה בו מסרת פרטים שאינם נכונים במלואם, הנך מוותר על כל טענה כנגד מי ברק, לרבות כך שלא תהיה זכאי להשבת דמי המנוי בכל מקרה.
  • הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות מי ברק. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת.
  • בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. מי ברק רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
  • שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מתדירות של אחת לשישה חודשים.
  • מי ברק רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מי ברק לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
   • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע במי ברק או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים, מפרסמים או ספקים של מי ברק;
   • אם השתמשת בשירות או בשירותים הניתנים באתר מי ברק, לרבות בדרך של מסירת תכנים לפרסום באתר, לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה ו/או מנוגד לצביון מי ברק;
   • אם אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת אתרי מי ברק;
   • אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים;
   • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;
   • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
   • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום או מותנה באמצעי תשלום בתוקף);
   • אם יש לך חוב כספי למי ברק, או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו

 

 1. קישורים
  • באתר מי ברק תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. חלק מהתכנים אינם מתפרסמים על ידי מי ברק, או מטעמה ומי ברק איננה שולטת או מפקחת עליהם, לרבות פרסומות המפורסמות באתר. העובדה שמי ברק מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת מי ברק לתוכנם ו/או התאמתם לצביון האתר ו/או חוקיותם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מי ברק אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
  • מי ברק איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. מי ברק רשאית להסיר קישורים שנכללו בה בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.
  • אין בהכללת קישורים אלו באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים, וכל שימוש או כניסה של המשתמש אליהם הינו באחריות המשתמש בלבד.

 

 1. קניין רוחני
  • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במי ברק בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם הינן של מי ברק בלבד, או של צד שלישי, שהרשה למי ברק להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממי ברק או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי מי ברק לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך ו/או על ידי אחרים לאתרים.
  • בכל מקרה וגם אם התקבלה הסכמת מי ברק לעשיית שימוש בתכני האתר ומבלי לגרוע מזכויות מי ברק, מלוא התכנים במי ברק הינם בעלי זכויות מוסריות שהם "זכות השלמות" ו"זכות האבהות", הווה אומר, השימוש באתר ו/או בתכניו, וכן מתן שירותי אינטרנט (ספק אינטרנט) יהיה מותר אך ורק כאשר הוא נעשה במלוא תכניו בשלמות (AS IS) לרבות הפרסומות בו ומלוא תכניו, ויהיה מחוייב בכל מקרה במתן קרדיט מי ברק כאשר תכניו יפורסמו במישרין ו/או באמצעות קישור, באתר אחר.
  • מובהר ומוסכם, כי שם האתר וכתובתו, יהיו מוגנים ויהוו קניינה הרוחני של מי ברק.
  • אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.
  • סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש

 

 1. מכרזים המופעים באתר
  • המידע המופיע באתר נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש ואינו בא כתחליף לעיון בחומר המכרז מקורי ואין בו כדי להטיל על תאגיד מי ברק ו/או על כל גוף אחר הקשור אליו חובה כלשהי כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.
  • מי ברק אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע שבאתר, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (מסמכי המכרז, הוראת דין, הסכם וכיו"ב) כפי שמופיע ברישומי התאגיד או אצל גוף אחר מטעמו.
  • נוסח הפרסום באתר עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לצרכי התאגיד, ומכל מקום אין לראות בנוסח המופיע באתר הצעה חוזית.

 

 1. היעדר אחריות
  • התאגיד פועל ומתאמץ בכדי להבטיח למשתמשי האתר חווית גלישה נוחה. עם זאת מי ברק אינה מתחייבת ששירותיה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מי ברק או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מי ברק או אצל מי מספקיה.
  • בהתאם, לא תישמע כל טענה על היעדר יכולות ביצוע פעולות באתר במועדן (כדוגמת – איחור בביצוע תשלום חשבון מים או כל פעולה אחרת שיש לה תאריך יעד לביצוע), בשל אי פעולה של האתר ו/או תקלה באתר, ואתה פוטר את החברה מכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שתהיה לך בקשר עם האמור.
  • החברה לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לשיבוש תוכן משתמש אשר שנמסר באתר ו/או לאי קבלת פניה באתר, אי מענה לפניה, עיכוב במענה לפניה ו/או אי קבלת מידע מספיק באתר.

 

 1. שיפוי
  • הנך מתחייב לשפות את מי ברק, שולחיה, שלוחיה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את מי ברק, שולחיה, שלוחיה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום במי ברק וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר מי ברק ו/או ממנו.

 

 1. שינויים באתר והפסקת שירות
  • מי ברק תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מי ברק בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית מי ברק להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. מי ברק תפרסם באתר הרלוונטי הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. בכל מקרה מי ברק תהיה רשאית למחוק כל תוכן מהאתר, לרבות פרטי משתמשי האתר, כתובות ה-IP ולרבות המידע כהגדרתו לעיל, בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה על כך, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והנך מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כנגד מי ברק בגין מחיקה זו.

 

 1. בוררות וסמכות שיפוט
  • על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
  • בכל מקרה ומבלי לגרוע מתניית הבוררות שלהלן, הסמכות המקומית והבינלאומית לדון בכל טענה, תביעה, דרישה או סכסוך הקשור עם מי ברק, תהיה מסורה אך ורק לבתי המשפט בישראל במחוז תל אביב.
  • כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש במי ברק ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים במי ברק, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.
  • הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר ירושלים. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו. פסקי דין והחלטות ביניים של הבורר יהיו ניתנים לערעור לפני בורר שזהותו תיקבע ע"י יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל, אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט.
  • על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.
  • בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל אביב.